آرکا دکور

آرکا دکور به عنـوان یـک شـرکت شـناخته شـده در صنعت طراحـی، دکوراسـیون ، شوروم ،برندشاپ ،رودشو ، اجرای نمایشگاهای ملـی و بیـن المللـی بـر اسـاس نیـاز مشـتری پا به عرصه ی حضور گذارد . کار بـا آژانسهـای دولتـی، غیـر انتفاعـی، خصوصـی و مشـتریان صاحـب نـام و شـناخته شـده از افتخـارات شـرکت آرکا دکور می باشد.

بازاریابی درون فروشگاهی

آرکا ایده بهرنگ به دنبال آن است که مستقیما (به جای زنجیره از مخاطبان ) به یک مصرف کننده برسد نه از طریق واسطه، همین موضوع در مورد یک آگهی تجاری در طول یک برنامه تلویزیونی صادق است. تیم آرکا ایده بهرنگ همیشه می کوشد تا کیفیت خدمات حوزه ای از جمع آوری اطلاعات تا فراهم آوردن تصویری روشن برای تصمیم گیرندگان را ارتقاء ببخشد.

ایده آفرینی

سازمان های بزرگ به شدت روی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند با این حال به نظر می رسد که همیشه تاکید بیشتر بر تحقیقات صرف و فرایند توسعه است که این کار محدود به مهندسان می شود. که مشاوره بازاریابی ما کمک می کند تا ایده پردازی مفهومی برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی موفق باید در سازمان ها نفوذ نماید.

کاتالوگ

دانلود کاتالوگ
فعالیت های شرکت در A.I.B در سال 2015 این بخش قابل رویت می باشد. شما می توانید رزومه ی خدمات تحقیقاتی و مرچندایزینگ – درون فروشگاهی را که به صورت جداگانه با تماس با شرکت یا از طریق ایمیل دریافت نمایید.